A Swedish perspective about the experience from the new German digital health reimbursement process (in Swedish)

2022-03-04

Det är många som lyfter fram det tyska systemet för reimbursement/ersättning av digitala lösningar som en förebild för hur man skulle kunna göra i Sverige.

Nyligen har de tyska försäkringsbolagen gjort en analys av det första året med den nya modellen.

Jag rekommenderar de som är intresserade av ämnet att gå igenom den rapport som försäkringsbolagen har gjort av sin samlade erfarenhet. Trots att de endast har haft en kostnad på 13 miljoner Euro första året, är det bekymrade av att de betalar för produkter som inte gör nytta och där det inte finns evidens för att de fungerar, trots att man har skapat en möjlighet för att göra studier under det första året samtidigt som produkten är ersatt.

Jag är väl insatt i systemet och ser huvudsakligen följande fördelar:

  • Definierad process för hur utvärdering genomförs.
  • God kontroll av att regulatoriska och IT säkerhetskrav.
  • Nationell process för beslut.
  • Finansieringen är separat för de digitala lösningarna och drabbar inte befintliga budgetar.

Det som enligt min mening saknas i det tyska systemet är:

  • Relevant definition av vilken typ av resultat som är värda att betala för. Nuvarande resultat är allt för breda och ospecifika.
  • Avsaknad av att utvärdera kostnadseffektivitet
  • Bristande metodiska ramverk för att följa upp effekten av de nya lösningarna, vilket är väsentligt svårare i Tyskland på grund av de begränsningar som finns i att analysera hälsodata.

I jämförelse med Tyskland är det sannolikt att vi lägger väsentligt mer pengar (per capita) på digitala lösningar utan egentlig utvärdering av nytta.  Min önskan är att vi i Sverige kan lära från det tyska systemet, men säkerställa att genomföra en relevant utvärdering och uppföljning av resultat. Vi behöver det för skydda hälso- och sjukvårdssystemet, samtidigt som detta är en förutsättning för att de bolag som utvecklar digitala lösningar ska ha en förståelse av hur det ska göras för att lyckas.