Swedish Dementia event

Är du intresserad av att veta mera om kommande event, registrera dig för vårt nyhetsbrev. 

Hur skapar vi relevant styrning och uppföljning av demens/alzheimer vård för att säkerställa att pengarna göra nytta?

Andelen av befolkningen som drabbas av kognitiv svikt (demens / alzheimer) ökar, med enorma kostnader.  År 2050 förväntas en fördubbling av antal diagnoser inom demens. Vi ställer oss frågan om vi har en rationell politisk styrning av hur vi hanterar denna situation?

I vår genomgång av hur vi följer upp resultaten av vården inom demens, är vår slutsats att det inte är möjligt att få en bild över hur den samlade vården fungerar med avseende på det som är mest relevant för patient och anhörig. Mycket av uppföljningen är fokuserat på det som kallas process indikatorer, så som tex huruvida man har haft ett återbesök hos läkare. Här finns en sammanställning vi gjort över det som följs upp i Sverige angående Demens samt en summering av indikatorer som kan anses vara relevanta för patient och anhöriga.

Om vi saknar överblick över vad vården levererar, hur kan vi då ha en rationell diskussion om hur vi använder våra pengar?

Vi har lagt mycket arbete på att utveckla riktlinjer och vårdprogram som beskriver vad som bör göras. Vårdpersonalen jobbar hårt och gör allt för att kunna leverera vård utifrån de förutsättningar som finns. Efter diskussion med många som är aktiva i demensvård är intrycket att det är ett stort glapp mellan ’bör’ och verkligheten.

Syftet med denna serie möten är att bättre förstå vad som är viktigt för patient / anhörig, hur vi ligger med dagens vård och hur detta kan påverka politiskt beslutsfattande för att minska det gap som finns och säkerställa att vi använder ekonomiska resurser vi har på bästa möjliga sätt för att ge patienter / anhöriga bra vård samtidigt som vi värnar om arbetsmiljön för dem som arbetar i vården.

Vi planerar för tre digitala möten till att börja med. Mötena kommer att vara öppna för den som är intresserad och även tillgängliga efteråt som video.

 1. Vad är viktigt vid måttlig till svår demens (ca 1 timma)?

Fokus på att förstå vad som är relevant för patient och anhöriga i en fas av måttlig till svår demens, samt vilken roll olika funktioner inom kommun och sjukvård har i anslutning till detta. I detta möte önskar vi ha följande representanter:

 • Patientförening
 • Primärvårdsrepresentant med god erfarenhet av samverkan med kommunal vård och omsorg.
 • Kommunal representant som jobbar med hemsjukvård / demensboende
 • Kommunal politiker som har engagemang och förståelse av denna fråga.
   
 1. Vad är viktigt för mild demens (ca 1 timma)?

Frågorna för mild diagnos skiljer sig väsentligt från den senare fasen av sjukdomen. Vad är det väsentliga som vården ska åstadkomma för patient / anhörig i denna fas? I detta möte önskar vi ha följande representanter:

 • Patientförening
 • Primärvårdsrepresentant med god erfarenhet av samverkan med specialist vård.
 • Representant från demensklinik.
 • Regional politiker som har engagemang och förståelse av denna fråga.
   
 1. Design thinking workshop om ”Hur kan vi skapa rationellt styrande av demens / kognitiv svikt i en sen fas.  (ca 2 timmar)

De två första mötena lägger en grund för diskussionen och den utmaning som finns gällande hur vi styr demensvården. I detta möte kommer vi att använda ett sätt att jobba med innovationanalys som kallas design thinking. Ett modernt sätt att arbeta i grupp för att hitta förståelse av utmaningar och skapa lösningar. Detta möte är begränsat till 15 personer för med tanke på att alla kommer att vara aktiva.

Alla möten är digitala.

Projektet görs tillsammans med three studenter från Karolinska institutets program inom Bioentrepreneurship:

 • Don Theon Cruz
 • Sibel Ilter
 • Aya Abdallah